Studiz servicerer sine medlemmer i forhold til disse generelle vilkår.

 

Studiz leverer et antal tjenester via forskellige medier og på forskellige platforme. Disse brugervilkår skal ses som alment dækkende, såfremt der ikke er særlige betingelser/vilkår for de enkelte tjenester.

 

1. Indledning

Studiz er skabt af studerende for studerende med det formål at gøre studielivet sjovere, billigere og enklere. Derfor er det naturligvis 100% gratis at være medlem af Studiz.
 

1.1. Nedenstående afsnit definerer anvendte begreber og termer:
 

a) Medlemsoplysninger: De oplysninger som medlemmet registrerer ved indmeldelse og løbende opdaterer på websiden.
 

b) Medlem og Medlemskab: Personer som har oprettet sig via websiden, og som opfylder betingelserne for af kunne gøre dette.
 

c) Platforme og tjenester: Inkluderer bl.a. Studiz website www.studiz.dk, Studiz mobilapplikationer, nyhedsbreve, facebook-grupper mv..
 

d) Studiz: Studiz CVR nr.: 38936719 Hermodsvej 5B, 8230 Åbyhøj

 

2. Oprettelse af brugerprofil

 

2.1. Følgende betingelser skal være opfyldte for at kunne opnå medlemskab:
 

i. Ansøger skal være aktiv studerende og indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution over grundskoleniveau.
 

ii. Ansøger skal godkende disse generelle vilkår.
 

iii. Ansøger skal afgive de personoplysninger, som efterspørges ved oprettelsen, og disse skal være korrekte.
 

2.2. Medlemsskabet er personligt, og kan således ikke overdrages til andre, ligesom misbrug er strengt forbudt og vil medføre udelukkelse fra alle Studiz' tjenester og platforme.
 

 

3. Samtykke til behandling af personlige oplysninger

 

3.1. Godkendelse af disse generelle vilkår indbefatter, at medlemmet giver sit samtykke til, at Studiz må behandle medlemmets personlige oplysninger i overensstemmelse med følgende:
 

a) Afgøre mulighed for, og administrere, medlemskab.
 

b) Stille tjenester og platforme til rådighed.
 

c) Markedsføre egne og samarbejdspartneres tjenester og produkter, bl.a. i form at udsendelse af nyhedsbreve.
 

d) Formidling af information om medlemskab.
 

3.2. Studiz behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven.
 

3.3. Medlemmer har ret til, når som helst at tilbagekalde sit samtykke helt eller delvist.
 

3.4. Studiz udbyder tjenester, som anvender real-tidsbaseret kontrol vedr. din GPS-position (Google Maps), som leveres af en tredjepart. I forbindelse med denne tjeneste, kan de personlige oplysninger gemmes for at lokalisere din position. For mere information om, og vilkår for anvendelse af tredje parts programmer/tjenester, henvises der til denne tredjepart.
 

3.5. Medlemmer har ret til at fremsende en begæring om indsigt i den pågældendes oplysninger. Herefter er Studiz forpligtet til besvare denne henvendelse indenfor fire uger. Såfremt dette ikke lader sig gøre, skal Studiz fremsende en begrundelse herfor. Medlemmer har ret til at få fejlagtig eller forældet information rettet eller slettet. Medlemmer som har begæret indsigt, kan tidligst begære indsigt igen seks måneder efter seneste begæring.
 

3.6. Studiz har tavshedspligt i forhold til medlemsoplysninger, og må således ikke anvende eller videregive disse til andre formål end de, som følger af disse generelle vilkår, uden samtykke fra medlemmet.
 

3.7. Medlemmets persondata gemmes under den pågældende institutions kartotek, således, at disse kan findes og anvendes i henhold til, at medlemmet, som tidligere studerende, kan finde kontaktoplysninger på sine daværende studiekammerater. Institutionen har samtidig beføjelse til at kunne trække på dens forhenværende elevers data ved eksempelvis annoncering af festreunions for ældre elever.

 

4. Medlemmets ansvar og forpligtelser

 

4.1. Medlemmet må ikke anvende programmer eller lignende, som kan forstyrre, ændre, skade eller på anden måde besværliggøre udførelsen af Studiz' aktiviteter.
 

4.2. Medlemmet er forpligtiget til at opdatere medlemsoplysningerne og holde disse ajourførte.
 

4.3. Såfremt medlemmet ønsker at anvende tjenesten ”studiekort” på mobilapplikationen med et billede, er det et krav, at medlemmet uploader et vellignende portrætbillede. For at modvirke misbrug, kan et sådant billede kun uploades en gang, uden kontakt til Studiz kundeservice. Studiz forbeholder sig retten til at slette billeder, som ikke opfylder kravende, samt spærre denne funktion for medlemmer som gentagne gange fraviger disse. For krav til et vellignende portrætbillede henvises til politiets website med dokumentation omkring pasbilleder.
 

4.4. Medlemskab hos Studiz er personligt, og medlemmet må derfor ikke afsløre sin bruger-information og password til udenforstående. Brud mod dette medfører automatisk udelukkelse.
 

4.5. Alle rettigheder (materielle og immaterielle) vedrørende Studiz platforme og kommunikationskanaler tilhører Studiz, hvorfor mangfoldiggørelse af information fra disse er forbudt uden særlig tilladelse fra Studiz.
 

 

5. Ansvarsbegrænsning

 

5.1. Studiz tager forbehold for eventuelle trykfejl i den information, som udsendes til medlemmer.
 

5.2. Studiz forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller indskrænke tilgængeligheden og omfanget af alle sine tjenester og platforme, ligesom Studiz ej heller påtager sig ansvar for tilgængelighed af disse.
 

5.3. Studiz påtager sig intet ansvar for skader opstået ved fremmed indtrængning i teleoperatørens eller Studiz' systemer, hvorved udenforstående får adgang til, kopiere, ændre, eller sletter medlemsoplysninger eller anden information.
 

5.4. Studiz påtager sig ej heller ansvar for medlemmers utilbørlige anvendelse af Studiz platforme eller tjenester, endsige bruger-id og adgangskode.
 

5.5. Studiz forbeholder sig ret til at ændre i medlemsoplysninger, som Studiz finder nødvendigt, for at følge gældende lovgivning, opretholde god skik og undgå enhver form for krav fra udenforstående parter.
 

5.6. Studiz påtager sig intet ansvar for at oplysninger i tredjeparts-programmer, som anvendes til visse af Studiz tjenester er korrekte. Al brug af disse tjenester sker på egen risiko.
 

 

6. Opsigelse og gyldighedsperiode

 

6.1. Medlemsskabet er gyldigt og gælder fra og med det øjeblik, hvor en person gennemfører oprettelsen af en brugerprofil, såfremt denne kan verificeres i forhold til forudsætningerne for at blive medlem jf. pkt. 2.1.
 

6.2. Medlemmer skal minimum to gange årligt (ved semester start) bekræfte deres forsatte status som aktiv studerende jf. forudsætninger for medlemsskab pkt. 2.1, på opfordring fra Studiz.
 

6.3. Medlemsskabet opsiges automatisk når medlemmet ikke længere opfylder kravende til medlemskab jf. pkt. 2.1.
 

6.4. Medlemskab kan til ethvert tidspunkt opsiges af såvel medlemmet som af Studiz, med omgående virkning. Opsigelse skal være skriftlig og gælder fra det øjeblik modparten modtager denne.
 

 

7. Cookiepolitik

 

7.1. Studiz anvender såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, og som indeholder en identifikation af computeren overfor Studiz. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv, men anvendes til at identificere den anvendte computer overfor Studiz. Du kan i din browser fravælge cookies, hvilket dog vil forringe brugeroplevelsen, da visse af Studiz tjenester ikke fungerer uden cookies. Studiz deler aldrig cookies med andre.
 

 

8. Øvrigt

 

8.1. Studiz forbeholder sig ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, og uden medlemmets godkendelse, at ændre platformene og tjenesternes udformning hvad angår tekniske specifikationer, overordnede systemer mv.
 

8.2. Studiz forbeholder sig ret til at ændre disse Generelle vilkår gennem opdateringer, ændringer eller tillæg, med binding for alle eksisterende medlemmer.
 

8.3. Studiz har ret til helt eller delvist, at overdrage de rettigheder og forpligtelser som følger af disse Generelle vilkår.
 

8.4. En evt. strid om fortolkning af disse Generelle vilkår skal afgøres efter dansk rets almindelige bestemmelser og ved en dansk domstol.
 

 

 

Copyright © 2017 Studiz