Brugervilkår - event-gæst

For at Studiz skal kunne håndterer billetter på vegne af vores samarbejdspartnere, er det nødvendigt, at den enkelt billetkøber opretter en bruger (event-gæst) i Studiz system, som købte billetter tilknyttes. Følgende er de for nuværende gældende vilkår for oprettelse af en sådan bruger. I øvrigt henvises der til Studiz generelle vilkår for brugen af Studiz og dertilhørende services.


1. Indledning
 

Studiz Tickets er en billetservice, der gør det muligt for uddannelsesinstitutioner, studieorganisationer, festforeninger og lign., at håndterer billetter og arrangementer, med mulighed for at verificerer deltageres status som studerende.
 

1.1. Nedenstående afsnit definere anvendte begreber og termer:
 

a) Medlemsoplysninger: De oplysninger som medlemmet registrerer ved indmeldelse og løbende opdaterer på websiden.
 

b) Medlem og Medlemskab: Personer som har oprettet en event-gæst profil hos Studiz.
 

c) Platforme og tjenester: Inkluderer bl.a. Studiz website www.studiz.dk, Studiz mobilapplikationer, nyhedsbreve, facebook-grupper mv..
 

d) Studiz: Studiz CVR nr.: 38936719 - Hermodsvej 5B, 8230 Aabyhøj


 

2. Oprettelse af brugerprofil

 

2.1. Følgende betingelser skal være opfyldte for at oprette en event-gæst medlemsprofil:
 

i. Ansøger skal godkende disse generelle vilkår.
 

ii. Ansøger skal afgive de personoplysninger, som efterspørges ved oprettelsen, og disse skal være korrekte.
 

2.2. Medlemsprofilen er personligt, og kan således ikke overdrages til andre, ligesom misbrug er strengt forbudt og vil medføre udelukkelse fra alle Studiz' tjenester og platforme.
 

2.3. Det er 100% gratis, at være medlem hos Studiz.


 

3. Samtykke til behandling af personlige oplysninger

 

3.1. Godkendelse af disse generelle vilkår indbefatter, at medlemmet giver sit samtykke til, at Studiz må behandle medlemmets personlige oplysninger i overensstemmelse med følgende:
 

a) Afgøre mulighed for, og administrere, medlemskab.
 

b) Stille tjenester og platforme til rådighed.
 

c) Markedsføre egne og samarbejdspartneres tjenester og produkter, bl.a. i form at udsendelse af nyhedsbreve.
 

d) Formidling af information om medlemskab.
 

3.2. Studiz behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven.
 

3.3. Medlemmer har ret til, når som helst, at tilbagekalde sit samtykke helt eller delvist.
 

3.4. Medlemmer har ret til at fremsende en begæring om indsigt i den pågældendes oplysninger. Herefter er Studiz forpligtet til besvare denne henvendelse indenfor fire uger. Såfremt dette ikke lader sig gøre, skal Studiz fremsende en begrundelse herfor. Medlemmer har ret til at få fejlagtig eller forældet information rettet eller slettet. Medlemmer som har begæret indsigt, kan tidligst begære indsigt igen seks måneder efter seneste begæring.
 

3.5. Studiz har tavshedspligt i forhold til medlemsoplysninger, og må således ikke anvende eller videregive disse til andre formål end de, som følger af disse generelle vilkår, uden samtykke fra medlemmet.

 

4. Medlemmets ansvar og forpligtelser

 

4.1. Medlemmet må ikke anvende programmer eller lignende, som kan forstyrre, ændre, skade eller på anden måde besværliggøre udførelsen af Studiz' aktiviteter.
 

4.2. Medlemmet er forpligtiget til at opdatere medlemsoplysningerne og holde disse ajourførte.
 

4.3. Medlemskab hos Studiz er personligt, og medlemmet må derfor ikke afsløre sit bruger-id og kode til udenforstående. Brud mod dette medfører automatisk udelukkelse.
 

4.4. Alle rettigheder (materielle og immaterielle) vedrørende Studiz platforme og kommunikationskanaler tilhører Studiz, hvorfor mangfoldiggørelse af information fra disse er forbudt uden særlig tilladelse fra Studiz.
 

 

5. Ansvarsbegrænsning

 

5.1. Studiz tager forbehold for eventuelle trykfejl i den information, som udsendes til medlemmer.
 

5.2. Studiz forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller indskrænke tilgængeligheden og omfanget af alle sine tjenester og platforme, ligesom Studiz ej heller påtager sig ansvar for tilgængelighed af disse.
 

5.3. Studiz påtager sig intet ansvar for skader opstået ved fremmed indtrængning i teleoperatørens eller Studiz' systemer, hvorved udenforstående får adgang til, kopiere, ændre, eller sletter medlemsoplysninger eller anden information.
 

5.4. Studiz påtager sig ej heller ansvar for medlemmers utilbørlige anvendelse af Studiz platforme eller tjenester, endsige bruger-id og adgangskode.
 

5.5. Studiz forbeholder sig ret til at ændre i medlemsoplysninger, som Studiz finder nødvendigt, for at følge gældende lovgivning, opretholde god skik og undgå enhver form for krav fra udenforstående parter.
 

5.6. Studiz påtager sig intet ansvar for at oplysninger i tredjeparts-programmer, som anvendes til visse af Studiz tjenester er korrekte. Al brug af disse tjenester sker på egen risiko.
 

 

6. Opsigelse og gyldighedsperiode

 

6.1. Medlemsskabet er gyldigt og gælder fra og med det øjeblik, hvor en person gennemfører oprettelsen af en brugerprofil.
 

6.2. Medlemskab kan til ethvert tidspunkt opsiges af såvel medlemmet som af Studiz, med omgående virkning. Opsigelse skal være skriftlig og gælder fra det øjeblik modparten modtager denne.
 

 

7. Cookiepolitik

 

7.1. Studiz anvender såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, og som indeholder en identifikation af computeren overfor Studiz. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv, men anvendes til at identificere den anvendte computer overfor Studiz. Du kan i din browser fravælge cookies, hvilket dog vil forringe brugeroplevelsen, da visse af Studiz tjenester ikke fungerer uden cookies. Studiz deler aldrig cookies med andre.


 

8. Øvrigt

 

8.1. Studiz forbeholder sig ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, og uden medlemmets godkendelse, at ændre platformene og tjenesternes udformning hvad angår tekniske specifikationer, overordnede systemer mv.
 

8.2. Studiz forbeholder sig ret til at ændre disse Generelle vilkår gennem opdateringer, ændringer eller tillæg, med binding for alle eksisterende medlemmer.
 

8.3. Studiz har ret til helt eller delvist, at overdrage de rettigheder og forpligtelser som følger af disse vilkår, samt Studiz Generelle vilkår.
 

8.4. En evt. strid om fortolkning af disse vilkår skal afgøres efter dansk rets almindelige bestemmelser og ved en dansk domstol.

 

 

Copyright © 2016 Studiz

 

Start live chat
Start live chat